Přejít k obsahu webu

Otázky a odpovědi

Vzdělávací program

Jak vypadá školní vzdělávací plán a celkově předškolní vzdělávání v Dubínku?

Při vzdělávání v Dubínku se inspirujeme moderními výchovnými metodami, a to zejména Montessori pedagogikou a částečně waldorfskou pedagogikou, dále principem Respektovat a být respektován.

Těžiště našeho přístupu k dětem tak vychází ze vzájemného respektu, nabízí dětem možnosti volby a utváření vlastního úsudku a vnitřní motivace, umožňuje dětem vlastní poznání, spolupráci a rozvoj tvůrčích I sociálních schopností.
Naším cílem není vychovávat děti poslouchající bez odmlouvání dospělé, ale děti řídící se pravidly, která chápou a z vlastní vůle akceptují.

Prioritou Dubínku je vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnému postoji k sobě, k ostatním i k životnímu prostředí.
V Dubínku je vždy maximálně šestnáct dětí, kterým věnují dva průvodci tak, aby si ke každému dítěti mohli vytvořit individuální vztah a přístup vycházející z jeho specifických potřeb.
Z hlediska vývojové psychologie je pro dítě důležité, aby zažívalo smysluplný rytmus a mohlo si vybudovat přehledné a srozumitelné vztahové vazby.
To lze jedině tehdy, když celá skupina bude spolu celou dobu.
Proto máme od školního roku 2023/2024 jednotnou 5denní docházku.

Při přípravě vzdělávacího programu LK Dubínek vycházíme, stejně jako běžné i lesní mateřské školy, z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy.
Malí Dubínci tedy absolvují vše, co děti z jiných mateřinek.
Trénujeme hrubou i jemnou motoriku, prosociální chování, logopedická a komunikační cvičení, věnujeme se dramatické, hudební i výtvarné výchově.
Na rozdíl od běžné školky se ale tyto kompetence a dovednosti děti učí i venku, v lese, na louce a při hře v přírodě.

Kompletní vzdělávací plán LMŠ Dubínek ke stažení

Jak vypadá typický den v lesním klubu Dubínek?

Harmonogram dne

8:00 – 8:15 příchod dětí a volná hra dětí podle zájmu

8:30 – 9:15 ranní kruh ( společné přivítání, píseň, hra, říkadla, téma dne, rozcvička, pravidla )

9:15 – 11:30 dopolední program venku (procházka, svačina, vedené i volné aktivity)

11:30 – 11:45 převlékání, hygiena

11:45 – 12:15 oběd v jurtě

12:15 – 12:30 odchod některých dětí, úklid a příprava na polední klid

12:30 – 14:00 polední klid (čtení, vyprávění, relaxace, spánek, starší aktivity u stolu)

14:00 – 15:00 odpolední program: svačina, volná hra v okolí jurty 

15:00 – 16:00 volná hra v okolí jurty, společný úklid, vyzvedávání dětí

Poznámka: při velké nepřízni počasí je program přesunut do jurty, naopak při vhodném počasí je oběd a spaní venku u jurty.

 Pro veřejnost

Středa 9:30 – 11:00 DUBÍNČATA – maminky s dětmi do 3 let

Kromě klasického výše popsaného programu jsou zařazeny různé „výletní“ dny, tedy různé exkurze, výlety, návštěvy ve spřátelených lesních školkách a podobně.

Jak lesní školka připraví díte na základní školu? Dostane se mu vzdělání srovnatelného s běžnou školkou?

Pro zajímavost uvádíme výsledky německé studie, srovnání dovedností dětí z lesních školek (LMŠ) a běžných mateřských školek v první třídě základní školy.
Dovednosti dětí z LMŠ (zeleně) a běžných MŠ (světle modře) v první třídě ZŠ.

Graf ukazuje vyrovnané či lepší hodnocení dětí z LMŠ (kratší sloupec znamená dosažení lepších známek). Častý pobyt v přírodě tedy děti nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod na základní školu, ale právě naopak.

Graf hodnocení dětí

Originál německé studie Häfner, Peter (2002): Přírodní a lesní mateřské školy v Německu – alternativa k běžným MŠ v předškolním vzdělávání. Dizertační práce. Universität Heidelberg.

Aktuální souhrn dalších dostupných výzkumů o výhodách a vlivu pohybu a pobytu v přírodě zpracovala Mgr. Magdaléna Kapuciánová.

Nejsou děti, které se pohybují zejména v lese, odtržené od reality běžného života? Co kromě pohybu venku jim Dubínek nabízí?

Nezaměřujme se jen a pouze na pobyt v lese, naopak chceme děti co nejvíce seznamovat s prostředím, v němž žijí.
Ačkoliv pobyt v přírodě je naší prioritou, v programu Dubínku jsou významně zastoupené i návštěvy výstav, divadel, knihoven, farem, ale například i úřadů, u nichž se snažíme dětem srozumitelně vysvětlovat, jak fungují.
V rámci přípravy na budoucí vzdělávání plánujeme také návštěvy základní školy a školní družiny, spolupracujeme se ZŠ a MŠ v Kojeticích.
Děti se potom ve známém prostředí snáze adaptují na školní režim a výuku.

Kdo zajišťuje výuku? Máte kvalifikované pedagogy?

V Dubínku pracují 2 pedagogové, kteří vytvářejí program vycházející z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Program je koncipován tak, aby děti rozvíjely všechny potřebné schopnosti a kompetence.
Kromě dvou pedagogů se na výchově a péči o děti podílejí průvodci/asistenti – chůvy, lidé s bohatými zkušenosti ze skautingu či jiných aktivit pro děti, zdravotníci a další.

Všichni průvodci Dubínku si pravidelně rozšiřují vzdělání na odborných seminářích pořádaných Asociací lesních mateřských škol a dalších.

Hygiena

Jak vypadají záchody? Jde o klasické kadibudky? Jak jsou přizpůsobené pro malé děti?

Záchody vypadají zvenku jako klasické kadibudky, uvnitř ale obsahují ekologické kompostovatelné separační záchody, které oddělují tekutý a tuhý odpad.
Tekutý odpad je vyveden do kanystrů, tuhý odpad zůstává v kompostovací nádobě.
Díky odvětrávání a správnému zacházení a zásypu se přímo v nádobě tvoří nezapáchající a nezávadný kompost.
Jde o finskou technologii kompostovatelných toalet. Toalety Dubínek pořídil nové v roce 2021 díky grantu SFŽP.

Jak je zajištěná voda na mytí rukou po použití záchoda, před jídlem apod? Je k dispozici teplá voda? Jak je mytí rukou zajištěno při svačení v přírodě?

Na mytí rukou je k dispozici várnice s teplou vodou a výtokovým ventilem, mýdlem a ručníky, které se pravidelně vyměňují.
Pro mytí rukou v terénu nosí pedagogové termosku s teplou vodou, mýdlem a ručníkem a jako zálohu si naši Dubínci nosí také svůj ručníček.
Průvodci mají vždy sebou také vlhčené hygienické ubrousky.
.

Vybavení

Jaký nábytek je v jurtě?

Stolečky a židličky na stolování a výtvarné činnosti, matrace na spaní a odpočinek.
Dále skříně a poličky na ukládání pomůcek, nádobí a dalšího vybavení.
Součástí je šatnička s lavičkami a háčky, kde má každé dítě má k dispozici své místo označené svou značkou, na kterém má uložené náhradní oblečení, přezuvky a podobně.

Na čem děti spí nebo odpočívají po obědě?

Na odpolední odpočinek mají děti připravené matrace.
Každý má své označené prostěradlo a spacák, které jsou uloženy ve vyhrazených místech bezdotykově s ostatními.

Musí mít děti své vlastní spacáčky, nebo jsou k dispozici ve školce?

Vlastní spacáky jsou součástí potřebného vybavení dětí do lesního klubu.
Spacáky zůstávají uskladněny v jurtě.
Vzhledem k tomu, že odpočívání v zimě se odehrává ve vytápěné jurtě, nejsou nutné zvlášť zateplené spacáky.

Jaké mají děti k dispozici hračky pro program uvnitř jurty? Jak moc se liší od hraček v běžné školce?

Hračky jsou právě jedním z velkých rozdílů proti normální školce a také jeden z důvodů, proč jsou děti z lesních mateřských školek obvykle tvořivější.
Hraček máme záměrně méně.
Jde zejména o hračky z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné kostky, dřevěný domeček, dřevěné kolejnice s vláčky, drobné hudební nástroje, zábavně vzdělávací systém Logico Primo a několik Montessori pomůcek.
Z klasických hraček využíváme hlavně lego.

Jurta je určena zejména na pobyt v nepříznivém počasí, svačinku, oběd, odpočinek po obědě a pro interiérovou část vzdělávacího programu (nejrůznější výtvarné techniky, některé části programu zaměřující se na jemnou motoriku apod.).

Většinu programu ale tvoří pobyt a hra venku.
Zkušenosti lesních školek potvrzují, že děti se v přírodě vždycky dokáží zabavit.
Příroda oproti klasické místnosti nabízí nespočet zajímavých a v průběhu času neustále měnících se podnětů, není potřeba děti zabavit umělými napodobeninami, což hračky velmi často jsou.

Co tvoří podlahu jurty? Má podlaha nějakou izolaci?

Vyvýšená dřevěná podlaha má tepelnou izolaci (minerální vata) i hydroizolaci (speciální fólie).
Tepelný komfort pro program uvnitř zvyšuje také koberec.

Potřebují děti do lesní mateřské školky nějaké zvláštní vybavení?

Základem je kvalitní teplé a funkční oblečení a obuv, ve kterých se mohou pohodlně a bezpečně pohybovat v terénu.
Je třeba počítat s tím, že v lesní školce se děti častěji a více zašpiní.
Z ostatního vybavení postačí vlastní lahvička/termoska na pití, box na svačinu, náhradní sada oblečení a přezůvky do jurty.

Seznam doporučeného vybavení ke stažení

Bezpečnost

Jakým způsobem jsou zabezpečena kamna uvnitř jurty proti popálení dětí?

Okolo kamen je ohrazený prostor, kam děti nesmějí a nemohou vstupovat.

Kamna mají navíc skleněná dvířka – dítě si tak při pohledu na oheň snáze uvědomí hrozící nebezpečí.

Jak je bezpečná konstrukce jurty? Nehrozí její zřícení např. při větším větru?

Jurta je bezpečná asi jako srub, vydrží velký déšť, vítr i sníh.
Zřícení nehrozí, mimo jiné i proto, že naši dodavatelé jsou velmi zkušení.
Firma Rents postavila už okolo 300 jurt.
Naše jurta stojí od roku 2013 a nebyla poškozena ani jedním z orkánů a vichřic, které se Neratovicemi od té doby prohnaly.
V jejím nejbližším okolí se nenachází ani vzrostlé stromy, jejichž pád by mohl jurtu ohrozit.

Jak je zajištěná bezpečnost dětí při pohybu v lese? Kontrolují se jistě hůř než při procházce v klasické školce. Jak mají pedagogové zmapovaný terén, do kterého děti berou?

Pedagogové děti vodí jenom cestami a terénem, které dobře znají, předem si několikrát prošli a které vyhodnotili „risk assessmentem“.
Upozorní tak děti předem například na spadlý strom, kam děti nesmějí lézt, nebo na prudký kopec, kde je třeba pohybovat se opatrně.

Lesní klub Dubínek má také zpracovanou Analýzu rizik a přínosů jednotlivých činností tak, že průvodci s nimi pracují vědomě a znají postupy, jak rizikům předcházet.

Průvodci jsou proškoleni v první pomoci a řídí se rovněž krizovým plánem lesního klubu, který stanovuje přesný postup pro nenadálé situace.

Zásadní je stanovení pravidel pro děti, jejich srozumitelné předání dětem a trvání na jejich dodržování.
Na základě zkušeností víme, že děti si tato pravidla rychle osvojí a naučí se je respektovat (nevzdalovat se mimo dohled pedagoga, nekonzumovat nic v přírodě bez výslovného souhlasu pedagoga atd.)

Kolik pedagogů připadá na kolik dětí?

V Dubínku vždy na maximálně 16 dětí dohlíží nejméně dva dospělí průvodci, obvykle jeden pedagog a jeden jeho asistent/průvodce.

Jsou děti venku opravdu za každého počasí? Co když je hodně pod nulou, hustě sněží nebo prší?

Pohyb venku v každém počasí učí děti poznávat přírodu a také své vlastní možnosti a potřeby, rozšiřují dětem komfortní zónu a učí je nakládat s nepohodlím.
Základem je dobré vybavení, nepromokavé a teplé oblečení a boty.
Mráz ani déšť nejsou překážkou pro pobyt venku.

Veškeré oblečení i obuv sušíme u kamen, kromě náhradního oblečení, které mají děti uložené ve svých taškách, má Dubínek k dispozici dostatek erárního náhradního oblečení.

Pokud je ale počasí skutečně extrémní, koná se program uvnitř jurty, nebo pedagogové zajistí návštěvu některého spřáteleného zařízení.

Když se děti pohybují hodně venku i na podzim a v zimě, nehrozí jim častější nachlazení či nemoc?

Ze zkušeností ostatních lesních mateřských školek vyplývá, že právě naopak.
Děti se díky pobytu venku stávají čím dál otužilejšími, budují si lepší imunitu i fyzickou zdatnost, která mimo jiné funguje jako prevence před dětskou obezitou.
Díky tomu, že se děti velkou část dne pohybují venku, nikoliv v uzavřeném prostoru, klesá pravděpodobnost, že se vzájemně nakazí, pokud už některé dítě do školky s nějakou tou rýmou přišlo.

Jak pedagogové přizpůsobí program v případě smogové inverze?

V případě podezření na smogovou inverzi kontrolujeme informační kanál-hydrometeorologický ústav, abychom ověřili kvalitu ovzduší.
Z naší zkušenosti i ze zkušeností z jiných lesních mateřských školek ve Středočeském kraji víme, že stav, kdy hydrometeorologický ústav potvrdí smogovou inverzi, nastává přibližně jednou do roka.
I naše lokalita na mírném kopci napovídá, že Dubínek nebude smogovou inverzí příliš ohrožen.
Pokud by se skutečně stalo, že smogová situace dosáhne stupně, kdy se nedoporučuje pobyt venku, připravíme program v interiéru některé ze spřátelených organizací (neratovičtí skauti, MŠ Kojetice…).

Stravování

Jakým způsobem děti stolují? Je jurta vybavená stolečky, židličkami, nádobím?

Ano, děti se stravují tradičně u stolu.
V jurtě je k dispozici veškeré základní nádobí, jako jsou příbory, misky, talíře, hrnečky apod.
Viz informace výše v sekci Vybavení.

Jak je zajištěn pitný režim pro děti? Musejí si nosit pití z domova? Co když jim dojde?

Děti si nosí pití v lahvičkách/termoskách z domova.
Preferujeme, aby šlo o čistou vodu či ovocný čaj.
Pokud jim během dne pití dojde,  mají možnost si ho kdykoliv v jurtě doplnit.
Do jurty denně dovážíme 20 litrů čerstvé pitné vody.

Jak je zajištěno stravování? Dostávají děti klasicky dopolední a odpolední svačinu a oběd?

Dopolední svačiny zajišťuje Dubínek a skládají se z ovoce, zeleniny (jablka, mrkev, mandarinky, pomeranče, banány, okurky atp.), zdravých krekrů či sucharů a podobně. Rodiče mohou přispět ovocem či jinými zdravými pochutinami.
Obědy jsou jednochodové, dovážené z restaurace Aroma.
Odpolední svačinky si děti nosí z domova.

V  rámci vzdělávacího programu (Dítě a jeho svět), si děti přibližně jednou týdně nosí oběd v termoskách z domova.

Rodiče odpovídají za čistotu nádobí svých dětí a kvalitu potravin, jsou poučeni o doporučeném vybavení a složení jídel (zejména svačin) s ohledem na roční období.