Dubínek vznikl jako občanské sdružení v roce 2011 s cílem založit a provozovat v Neratovicích lesní mateřskou školku. To se povedlo od listopadu 2013, kdy prvníd ěti zašaly navštěvovat školku v přírodě. Zázemí školky tvoří jurta, maringotka a malá farmička, které stojí u lesíka Na Skalách v Neratovicích. Od roku 2015 je Dubínek podle nového zákona zapsaným spolkem.

LMŠ Dubínek patří k prvním v ČR, které získaly Certifikát kvality od Asociace lesních mateřských škol. Certifikát potrvzuje, že Dubínek dostál náročným požadavkům asociace ve všech oblastech, které se týkají jak samotné pedagogické práce s dětmi, tak vybavenosti a kvality zázemí, hygienických i provozních podmínek.

Co je lesní mateřská škola?

Lesní školky mají dlouhou tradici zvláště ve Skandinávii, ale velmi rozšířené jsou také v sousedním Německu. Jejich motto zní: S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů. Základní myšlenkou lesní mateřské školky je umožnit dětem přirozený pohyb a přirozený duševní i fyzický rozvoj. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat.

Více informací o klubech inspirovaných lesními mateřskými školkami najdete na www.lesnims.cz. Odpovědi na konkrétní otázky ohledně bezpečnosti, hygieny, stravování a dalších aktivit v naší lesní mateřské školce naleznete na stránce Otázky a odpovědi.

 

Program v Dubínku

Prioritou Dubínku je vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnému postoji k sobě, k ostatním i k životnímu prostředí. V Dubínku je vždy maximálně sedmnáct dětí, kterým věnují dva pedagogové tak, aby si ke každému dítěti mohli vytvořit individuální vztah a přístup vycházející z jeho specifických potřeb.

Při přípravě vzdělávacího programu LMŠ Dubínek jsme vycházeli, stejně jako běžné mateřské školy, z Rámcového programu doporučeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kromě pohybu venku také děti aktivně seznamujeme s prostředím, ve kterém žijí. Společně navštěvujeme kulturní instituce, farmy, úřady a další zajímavá a poučná místa, včetně domovů seniorů či základních škol a družin. Předškoláci se dvakrát týdně věnují grafomotorickým cvičením, rozvoji předmatematických představ a dalsí přípravě na vstup do školy.

Spolupráce s rodiči

Nabízíme rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy na takzvané Dubínkově kavárně, kde mohou v klidu a soukromí probrat vše, co je o jejich dětech v souvislosti se školkou zajímá. Domníváme se, že otevřená a upřímná komunikace s rodiči podporuje společné a přínosné vzdělávání jejich dětí, proto rodiče pravidelně o dění v Dubínku informujeme.

Rádi bychom, aby Dubínek nebyl jenom školka, ale i komunita rodin s podobnými cíli a smýšlením. Proto rodiče, kteří mají zájem, zapojujeme do výletů, společenských i zábavných akcí, ale také brigád v okolí jury. Každoročně se připojujeme k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, kdy společně s rodiči i veřejností uklízíme v lesíku a okolí.

Naše inspirace

Kromě prvků lesní pedagogiky využíváme i enviromentální výchovu a inspirujeme se eko-školkami. Dbáme tedy například na třídění odpadu, upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů, zachytáváme dešťovou vodu, provozujeme vlastní malou zeleninovou a květinovou zahrádku a chováme králíčky, morčata a slepice.

Inspirujeme se moderními výchovnými metodami, a to zejména Montessori pedagogikou a částečně waldorfskou pedagogikou. Těžiště našeho přístupu k dětem tak vychází ze vzájemného respektu, nabízí dětem možnosti volby a utváření vlastního úsudku a vnitřní motivace, umožňuje dětem vlastní poznání, spolupráci a rozvoj tvůrčích I sociálních schopností. Naším cílem není vychovávat děti poslouchající bez odmlouvání dospělé, ale děti řídící se pravidly, která chápou a z vlastní vůle akceptují.