Co je lesní klub a co je lesní mateřská škola?

Lesní školky mají dlouhou tradici zvláště ve Skandinávii, ale velmi rozšířené jsou také v sousedním Německu. Jejich motto zní, stejně jako naše: S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů. Základní myšlenkou lesní mateřské školky je umožnit dětem přirozený pohyb a přirozený duševní i fyzický rozvoj. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dubínek je certifikovaným lesním klubem, inspirovaným lesní mateřskou školkou. Poskytuje fakticky plnohodnotné předškolní vzdělávání kvalifikovanými pedagogy, vzhledem k tomu, že není akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a není tedy oficiálně zařazen do sítě školských zařízení, nenazývá se školkou či mateřskou školkou.

Jaký je rozdíl mezi lesním klubem a lesní školkou, jak poznat kvalitní lesní klub a další informace o vzdělávání a chodu lesních klubů obecně se dozvíte na webu Asociace lesních mateřských škol, jejíž je Dubínek členem.

Program v Dubínku

Prioritou Dubínku je vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnému postoji k sobě, k ostatním i k životnímu prostředí. V Dubínku je vždy maximálně sedmnáct dětí, kterým věnují dva pedagogové tak, aby si ke každému dítěti mohli vytvořit individuální vztah a přístup vycházející z jeho specifických potřeb.

Při přípravě vzdělávacího programu LK Dubínek vycházíme, stejně jako běžné i lesní mateřské školy, z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy. Malí Dubínci tedy absolvují vše, co děti z jiných mateřinek. Trénujeme hrubou i jemnou motoriku, prosociální chování, logopedická a komunikační cvičení, věnujeme se dramatické, hudební i výtvarné výchově.  Na rozdíl od běžné školky se ale většinu těchto kompetencí a dovedností děti učí venku, v lese, na louce, při hře v přírodě.

Kromě pohybu venku také děti aktivně seznamujeme s prostředím, ve kterém žijí. Společně navštěvujeme kulturní instituce, farmy, úřady a další zajímavá a poučná místa, včetně domovů seniorů či základních škol a družin. Navíc chodí vzdělávací návštěvy také přímo do našeho klubu, pravidelně v Dubínku vítáme například hasiče nebo městské strážníky s osvětovým programem.

Předškoláci se pravidelně a systematicky věnují grafomotorickým cvičením, rozvoji předmatematických představ a dalsí přípravě na vstup do školy.

Lesní klub Dubínek patří k prvním v ČR, které získaly již v roce 2017 Certifikát kvality od Asociace lesních mateřských škol. Certifikát potvrzuje, že Dubínek dostál náročným požadavkům asociace ve všech oblastech, které se týkají jak samotné pedagogické práce s dětmi, tak vybavenosti a kvality zázemí, hygienických i provozních podmínek. Kritéria certifikace zahrnují například  pravidelná školení zaměstnanců v oblasti první pomoci či bezpečnosti, evaluace vzdělávacího procesu, hodnocení a sebehodnocení pedagogů, práce se zpětnou vazbou rodičů a jejich zapojování do chodu školky, ale i vyrovnaný rozpočet a hospodaření. 

Spolupráce s rodiči

Dubínek nabízí rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy na takzvané Dubínkově čajovně, kde mohou v klidu a soukromí probrat vše, co je o jejich dětech v souvislosti s docházkou do našeho lesního klubu zajímá. Pedagogové mají pro konzultace vyhrazeno několik termínů každý měsíc. Domníváme se, že otevřená a upřímná komunikace s rodiči podporuje společné a přínosné vzdělávání jejich dětí, proto rodiče pravidelně o dění v Dubínku informujeme.

Kromě konzultací v Dubínkově kavárně dostávají rodiče pravidelně každý měsíc do e-mailu Dubové listy – Dubínkův zpravodaj, v němž se dozví, co všechno děti v předchozím období dělaly, jaké kompetence a schopnosti rozvíjely, jaká aktuální témata se ve výchovném procesu objevují a jaký způsobem je pojímáme a řešíme.

Spolupráce s rodiči je pro nás klíčová. Rádi bychom, aby Dubínek nebyl jenom klubem, ale i komunitou rodin s podobnými cíli a smýšlením. Proto rodiče, kteří mají zájem, zapojujeme do výletů, společenských i zábavných akcí, ale také brigád v okolí jury. Každoročně se připojujeme například k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, kdy společně s rodiči i veřejností uklízíme v lesíku a okolí.

Naše inspirace

Kromě prvků lesní pedagogiky využíváme i enviromentální výchovu a inspirujeme se eko-školkami. Dbáme tedy například na třídění odpadu, upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů, zachytáváme dešťovou vodu, provozujeme vlastní malou zeleninovou a květinovou zahrádku a chováme králíčky, morčata a slepice.

Inspirujeme se moderními výchovnými metodami, a to zejména Montessori pedagogikou a částečně waldorfskou pedagogikou, dále metodou Kritického myšlení a principem Respektovat a být respektován. Těžiště našeho přístupu k dětem tak vychází ze vzájemného respektu, nabízí dětem možnosti volby a utváření vlastního úsudku a vnitřní motivace, umožňuje dětem vlastní poznání, spolupráci a rozvoj tvůrčích I sociálních schopností. Naším cílem není vychovávat děti poslouchající bez odmlouvání dospělé, ale děti řídící se pravidly, která chápou a z vlastní vůle akceptují.

Odpovědi na konkrétní otázky ohledně bezpečnosti, hygieny, stravování a dalších aktivit v naší lesní mateřské školce naleznete na stránce Otázky a odpovědi.

Jak to všechno začalo

Dubínek vznikl jako občanské sdružení v roce 2011 s cílem založit a provozovat v Neratovicích lesní mateřskou školku. To se povedlo od listopadu 2013, kdy prvníd ěti zašaly navštěvovat školku v přírodě. Zázemí tvoří jurta, maringotka a malá farmička, které stojí u lesíka Na Skalách v Neratovicích. Od roku 2015 je Dubínek podle nového zákona zapsaným spolkem a je lesním klubem.

Více informací o klubech inspirovaných lesními mateřskými školkami najdete na webu Asociace lesnch mateřských škol na www.lesnims.cz.

Další informace o tom, jak a proč v ČR vznikly lesní mateřské školky a čím se liší od těch běžných, najdete také například v tomto článku na webu Sedmá generace.